انجمن پیمانکاران برق استان مازندران

 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

اعضای هیئت مدیره دوره های قبل

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

 

 

اعضای هیئت مدیره  از تاریخ 6 شهریور سال 1386 تا 6 شهریور سال 1389
ردیفنامنام خانوادگیسمتتوضیحات
1حسینعلیفرزانیانرئیس هیئت مدیره
2موسیدوستدارنائب رئیس
3اسماعیلبهروزی آذردبیر
4اسماعیلناصریخزانه دار
5رمضانعلیحسن زادهمنشی
6سید عباسهاشمی امیریعضو اصلی
7اسمعیل
ناصری فرد
عضو اصلی
8علیرضامظفریعضو علی البدل
9علی
سلطان تویه
عضو علی البدل
10سید حسن
ناصریبازرس اصلی

11عابدینرمضانی قراخیلیبازرس اصلی
12نقیکاظمیبازرس علی البدل

 

 

 

اعضای هیئت مدیره  از تاریخ 19 مرداد سال 1383 تا 19 مرداد سال 1386
ردیفنامنام خانوادگیسمتتوضیحات
1حسینعلیفرزانیانرئیس هیئت مدیره
2موسیدوستدارنائب رئیس
3اسماعیلبهروزی آذردبیر
4اسماعیلناصریخزانه دار
5رمضانعلیحسن زادهمنشی
6مرتضیایمانیعضو علی البدل
7احمدابراهیم زادهعضو علی البدل
8سید عباسهاشمی امیریبازرس اصلی
9علیرضامظفریبازرس اصلی
10عبدالرحیمپورمندعضو علی البدل