انجمن پیمانکاران برق استان مازندران

 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

اعضاء هیئت مدیره

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 4
ضعیفعالی 


ردیف
نام و نام خانوادگینام شرکتسمتشماره تماسآدرس

علیرضا مظفری

خزر نیرو سرارئیس هیات مدیره09111227557
01227748293-5
محمود آباد-جنب اداره برق-ساختمان نیرو


 

سید حسن ناصری

 


کیوان پرتونایب رئیس هیات مدیره09113116154بابل
پیام حسین زادهآذرخش کهربادبیر

09111934016

01913233801

نوشهر-خ فردوسی جنوبی-کوچه مسجد14

سید جواد قاسمیتواتر برق مازندخزانه دار
09111263532قائم شهر

نقی کاظمیساحل گسترمنشی 09111510056ساری
حسینعلی فرزانیانمهندسی برق طبرستانعضو اصلی هیات مدیره

09113112308

01112259595

بابل-بلوار امام رضا-نبش فاز یک فرهنگ شهر

یعقوب حیدریرعد نیروی آملعضو اصلی هیات مدیره09111004931
آمل
محمد پرستاررعد و ساحل نورعضو اصلی هیات مدیره

09111220050

01226224198

نور-روبروی اداره برق

سید امین عمادیان
امین صنعت
عضو اصلی هیات مدیره09111510181
ساری

مهرداد بزرگزادهنمودارصنعتعضو اصلی هیات مدیره09113230484قائم شهر

ادریس مه پویامه نیروعضو اصلی هیات مدیره09111911715تنکابن

اسماعیل ناصری فردخزرنیرو ساریعضو علی البدل هیات مدیره09111520427ساری

علی سلطان تویهتعمیرات خط گرمعضو علی البدل هیات مدیره09111510059ساری

اسماعیل بهروزی آذررعد الکتریک قائمشهربازرس اصلی

09111130836

01233237742

قائم شهر


مهران قاسم زاده توان مامطیر
بازرس اصلی
09112111518بابل

علیرضا رضایی ریکندهپیمان آرا برق آرشا

بازرس علی البدل

09113517640ساری